Polityka prywatności

C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. – Administrator Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19B (51-168 Wrocław).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: iodo@ndio.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych i informacyjnych Spółki, w szczególności Oficyny Wydawniczej Nasz Dom i Ogród „Flora”.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane przez facebook, Linkedin będą przetwarzane automatycznie i wykorzystywane do celów promocyjnych Spółki, w szczególności Oficyny Wydawniczej Nasz Dom i Ogród „Flora”.
 5. Spółka może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 6. Spółka może przetwarzać Dane Osobowe osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych drogą elektroniczną, w celu informowania o ofercie Spółki. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Spółka przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów związanych z prowadzoną działalnością.
 8. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych, w tym w szczególności ich integralności i poufności, Spółka stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 9. Spółka nie przekazuje danych do osób trzecich.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat albo przez okres krótszy, konieczny do realizacji określonych celów.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
Shopping Cart